Projekční činnost a audity

 

Poskytujeme služby v oboru dopravní infrastruktury, především v oblasti pozemních komunikací.

Projektovou dokumentaci jsme schopni zpracovat ve všech stupních návrhu.

 • dokumentace pro územní rozhodnutí(DÚR)
 • dokumentace pro vydání stavebního povolení(DSP)
 • dokumentace pro zadání stavby(DZS)
 • realizační dokumentace stavby (RDS)
 • rekonstrukce pozemních komunikací
 • úprava křižovatek
 • zklidňování dopravy (bezpečnostní prvky)
 • dopravní značení: stálé, přechodné
 • dopravní studie apod.

 

Audit bezpečnosti pozemních komunikací zahrnující zhodnocení projektové dokumentace z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Audit bezpečnosti se provádí dle vyhlášky 104/1997 sb a zahrnuje především tyto oblasti:

 1. Posouzení parametrů návrhových prvků, včetně zemního tělesa a odvodnění
 2. Posouzení správnosti, logické návaznosti a konzistence svislého a vodorovného dopravního značení, včetně posouzení možnosti předjíždění
 3. Prověření rozhledových poměrů
 4. Zhodnocení bezprostředního okolí komunikace a pevných překážek
 5. Posouzení osvětlení
 6. Posouzení prvků zeleně
 7. Zhodnocení potřeb všech účastníků silničního provozu (chodců, cyklistů, motocyklistů, řidičů osobních a nákladních vozidel a osob s omezenou schopností pohybu a orientace)
 8. Posouzení parkovacích a odstavných ploch
 9. Posouzení aplikací prvků pasivní bezpečnosti (například střední dělicí pásy a zábrany proti srážkám určené k předcházení rizikům pro zranitelné účastníky silničního provozu)
 10. Posouzení případné místní a přechodné úpravy na komunikaci